Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELU PRZY ZAJEŹDZIE NA LIWSKICH MOSTACH

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu przy Zajeździe na Liwskich Mostach („Zajazd”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Zajazd przez klienta („Gość”). Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Zajazdu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Zajeździe, a także na stronie Zajazdu www.mostyliwskie.pl
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Zajeździe jak najszybciej. Zajazd może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Zajazd zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Zajeździe w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Zajazdu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Zajeździe mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Zajazd może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Zajazdu lub innych osobach przebywających w Zajeździe.
 5. Zajazd zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Zajazdu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Zajazd nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 • 4 USŁUGI
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Zajazdu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Zajazd ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Zajeździe,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Zajazdu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Zajazdu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Zajazd może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Zajazdu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Zajazdu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Zajazdowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Zajazdu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Zajazd ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Zajazd o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Zajazd odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
 4. Zajazd zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Zajazd nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Zajeździe czy poza jego terenem.
 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Zajazd przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Zajazdu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 • 8 CISZA NOCNA

W Zajeździe obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje pracownik Zajazdu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Zajazd akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Zajazdu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Zajazdu.
 2. W Zajeździe i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, w których znajdują się popielniczki.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Zajazd na Liwskich Mostach – właść. BAR BOŻENA SOPIŃSKA z siedzibą w Węgrowie przy Al. Solidarności 44 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Zajeździe, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Zajazd. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Zajazdu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Zajazdu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Zajazdu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

Właściciel Zajazdu na Liwskich Mostach

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pewnie nie masz nic przeciwko, ale jeśli się mylimy to w każdej chwili możesz opuścić tą stronę. Co to są ciasteczka?

Opisana polityka plików cookies odnosi się do strony internetowej mostyliwskie.pl. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Wykorzystujemy pliki cookies w celu: dostosowania serwisu do preferencji użytkowników, pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu, ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego, zapewnienia standardów bezpieczeństwa. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach ich stronach. W przypadku urządzeń mobilnych informacji na temat wyłączenia plików cookies szukaj w dołączonej instrukcji urządzenia.

Zamknij